ValencianoCastellano

Quart de Poblet

Ajuda familiar prenent com a referència l'IBI

Descripció

Consistixen en ajudes per a famílies amb dificultats socioeconòmiques, prenent com a referència l'import de l'impost de béns immobles de la vivenda habitual durant l'exercici 2020, per a aquelles famílies empradonades en Quart de Poblet i que no tinguen recursos econòmics suficients.

La quantia de l'ajuda vindrà determinada per la situació sociofamiliar de la persona sol·licitant i tindrà amb caràcter general el seu límit màxim en 350 euros o com a referència en l'import total de l'impost de béns immobles per a l'exercici quan este siga menor de 350 euros.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones empadronades i residents a Quart de Poblet, almenys un any, en la vivienda per a la qual se sol·licita l'ajuda.

Quins requisits s’han d’acomplir?

a) Ser titulars de la vivenda habitual objecte de l'impost que es prendrà com a referència. S'entendrà per vivenda habitual familiar aquella en què estiga empadronat el subjecte passiu.

b) No disposar d'altres propietats urbanes o rústiques. En este sentit no es tindrà en compte la propietat d'un traster, d'una plaça de garatge o d'aquelles finques rústiques el valor cadastral de la qual no siga superior a 5.000 euros. Tampoc es tindrà en compte la participació en propietats heretades l'usdefruit de la qual siga d'una altra persona.

c) D'existir més d'un subjecte passiu com titular de la vivenda habitual, tots ells hauran d'estar empadronats al mateix domicili.

- S'exceptuen els supòsits de nul·litat, separació i divorci, i en este cas s'estarà al percentatge de participació o titularitat sobre l'immoble, que determinarà la quantia màxima de l'ajuda a sol·licitar

-També s'exceptua el cas de propietaris amb unitats familiars diferents, i en este cas només podrà sol·licitar ajuda la persona que residisca de forma habitual en l'immoble segons el percentatge de participació de la vivenda

d) No disposar d'ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat, a excepció de les bonificacions de l'impost a què es tinguera dret per llei.

e) No disposar la unitat familiar d'una renda per capita (r.p.c.) superior a l'IPREM anual 14 pagues (7.519,59 euros), sempre que la renda familiar no siga superior a dos vegades la quantia anual de l'IPREM anual 14 pagues (15.039,18 euros).

f) Superar la puntuació mínima d'11 punts segons el barem que figura en l'annex 1 de la normativa.

g) Estar al corrent del pagament de l'Impost de Béns Immobles d'exercicis anteriors. Podran sol·licitar esta ajuda les persones titulars dels rebuts que hagen acreditat el pagament dels mateixos dins del període voluntari, o tinga concedit l'ajornament o fraccionament de pagament al moment de la sol·licitud de l'ajuda.

h) Acceptar expresament:

- Comunicar en el termini màxim de 10 dies qualsevol variació de les circumstàncies que van motivar la concessió de l'ayuda.

- La declaració que la unitat familiar no disposa d'ingressos, rendes o béns diferents dels que es justifiquen i adjunten amb motiu de la solicitud.

i) Entregar la sol·licitud en el termini establit.

On sol·licitar-ho?

La sol·licitud s'entregarà en instància oficial degudament omplida junt amb la documentació requerida, preferentment a la SEU ELCTRÒNICA (http://quartdepoblet.sedipualba.es/) o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, des del 8 de setembre fins al 2 d'octubre de 2020 ambdós inclusivament.

Qui inicia el procediment?

A petició de la persona interessada

La resolució posa fí a la via administrativa?

La resolución pone fin a la vía administrativa

Quins son els efectes si no obtinc resposta?

Desestimatorio

 

Publicat el: 18 de Juny de 2020
Botó difusió de Whatsapp Indicadors de transparència
Botó Cita Prèvia Genèric Boton Administració Electronica Botó accés directe Ordenança Benestar Animal Fracciona els teus IMPOSTOS
Accés pague els seus rebuts online PGO Perfil Contractant
FEDER EDUSI Fons Social Europeu Instàncies generals Facturació Electrònica FACe imatge calendari fiscal 2015 PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Accés Plusvalua Imatge Farmàcies Quart és Cultura Memòria Històrica de l'ajuntament portal_consumidor
Auditori Moli de Vila Ciutat Esportiva Accés QuartJove Portal del comerciant
Web Centre d'Ocupació i Desenvolupament Imatge de la Web de Dona Banner Educació
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI

Ajuntament de Quart de Poblet
Plaza del País Valencià 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Telèfon:96 153 62 10 | Fax:96 152 13 12
Correu electrònic:info@quartdepoblet.org

Avís legal i Política de Privacitat